Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Politici

Declaraţia de politică referitoare la calitate, mediu, SSM

Preocuparea permanentă a conducerii GRANDEMAR S.A. CLUJ este realizarea de produse conforme cu cerințele, satisfacerea cerințelor aplicabile (cerințelor clienților și a altor părțo interesate - respectiv furnizori, autorități, proprii angajați etc.) prevenirea poluării mediului, prevenirea incidentelor de muncă, conformare cu legislaţia şi cu alte cerinţe de reglementare aplicabile în activitatea de "Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei" și îmbunătățirea continuă a SMI.

S.C. GRANDEMAR S.A. CLUJ, îşi propune realizarea obiectivelor calităţii, mediului şi SSM, cu aplicarea politicii declarate la toate punctele de lucru: Poieni - Valea Lungii, Bologa - Bologa Henţ, Morlaca, Moigrad şi Pietroasa , astfel:

Referitor la calitate:

 • să obțină recertificarea sistemului de management al calității, având ca referențial SR EN ISO 9001:2015,
 • să asigure evaluarea și verificarea constanței performanțelor declarate prin Declarația de performanță, pentru menținerea certificării de conformitate a controlului producției în fabrică - CPF, sistem de atestare 2* și aplicării marcajului de conformitate.
 • să asigure determinarea şi satisfacerea cerinţelor aplicabile, implicit a cerințelor clienților, în scopul creşterii satisfacţiei acestora şi să monitorizeze percepţia clienților asupra satisfacerii cerinţelor sale,
 • să satisfacă toate cerinţele specificate sau nespecificate de client, necesare pentru o utilizare, precum și cerinţele legale şi de regulamentare aplicabile produselor şi proceselor de fabricaţie pentru eliminarea riscurilor de apariție a produselor neconforme,
 • să asigure îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor, prevenirea neconformităţilor, evaluarea riscurilor, creşterea responsabilităţii şi gradul de implicare a întregului personal implicat în asigurarea calităţii produselor,
 • să reducă la minim reclamaţiile şi refuzurile privind calitatea produselor livrate.

Referitor la mediu:

 • să planifice identificarea, evaluarea şi diminuarea aspectelor de mediu semnificative,
 • să optimizeze consumul de resurse naturale roci magmatice şi să asigure refacerea mediului în zonele afectate de exploatare,
 • să îmbunătăţească performanţele de mediu prin reducerea incidentelor de mediu, reducerea poluării solului şi a aerului, optimizarea consumul de energie electrică, carburanţi, apă,
 • să efectueze valorificarea ritmică a deşeurilor şi iniţierea de măsuri pentru reducerea deşeurilor.

Referitor la SSM:

 • să satisfacă cerinţele legale şi alte cerinţe de reglementare din domeniul SSM si AII,
 • să reducă la 0 riscurile de explozie şi afecţiuni respiratorii provocate de pulberi în activitatea de derocare şi prelucrare a rocilor
 • să planifice şi să realizeze evaluarea riscurilor asociate activităţilor ori de cate ori au loc modificări ale proceselor, practicilor sau resurselor şi îmbunătăţirea nivelul de securitate şi sănătate la locurile de muncă prin măsuri care iau în considerare principiile generale de prevenire,
 • să instituie responsabilităţi pentru angajaţi faţă de propria sănătate şi securitate
 • să instituie responsabilităţi pentru angajaţi faţă de propria sănătate şi securitate,
 • să menţină situaţiile de urgentă la „0”,
 • să aplice politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase prin asumarea responsabilităţii că stăpâneşte, prin reguli precise şi clare, pericolele potenţiale de producere a unor accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Conducerea societăţii, prin reprezentanţii managementului de resort, se va asigura că:

 • politica este adecvată scopului organizaţiei și contextului organizației și susține direcția sa strategică, corespunde naturii, dimensiunilor şi impacturilor asupra mediului, ale activităţilor, produselor şi serviciilor, precum şi nivelului riscurilor în muncă aferent organizaţiei,
 • obiectivele sunt stabilite şi cunoscute la niveluri relevante şi sunt analizate,
 • este comunicată, înţeleasă și aplicată în cadrul organizaţiei,
 • este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Totodată, conducerea GRANDEMAR S.A. își asuma angajamentele privind protecția mediului (inclusiv privind prevenirea accidentelor majore în care sunt implicare substanțe periculoase) și angajamentul pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare.

Declaraţia privind politica este comunicată întregului personal care lucrează sub controlul organizaţiei, iar reprezentanţii de resort ai managementului vor face instruiri periodice pentru cunoaşterea, respectarea și aplicarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, mediului şi al ssm.

Prezenta declaraţie de politică este disponibilă publicului şi poate fi accesată prin intermediul paginii web: www.grandemar.ro.

Home Contact Sitemap English Language Magyar