Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Politici

Declaraţia de politică referitoare la calitate, mediu, ssm

Preocuparea permanentă a conducerii GRANDEMAR SA CLUJ este realizarea de produse conforme cu cerinţele, satisfacerea cerinţelor aplicabile (cerintelor clienţilor şi a altor părţi interesate - furnizori, autorităţi, proprii angajaţi etc.), prevenirea poluării mediului, prevenirea incidentelor de muncă, conformarea cu legislaţia şi cu alte cerinţe de reglementare aplicabile în activitatea de „Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei”.

Prin declarația de politică referitoare la calitate, mediu și ssm GRANDEMAR SA CLUJ îşi propune asigurarea unui cadru pentru stabilirea și realizarea următoarelor obiective ale calităţii, mediului şi SSM, la toate punctele de lucru: Poieni, Bologa, Morlaca, Moigrad şi Pietroasa , astfel:

a). obiective referitoare la calitate:

 • Orientarea întregii activităţi către satisfacerea cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor,
 • Preocuparea continuă de a oferi produse de calitate la prețuri competitive și la termenele stabilite;
 • Evaluarea, verificarea și menținerea constanței performanței declarate, a certificărilor de conformitate a controlului producției în fabrică- CPF, sistem de atestare 2+ şi aplicării marcajului de conformitate CE;
 • Recertificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 si a colaborarii cu OCSM-AFER;
 • Tratarea cu seriozitate a relaţiilor de colaborare cu toate părţile interesate, în vederea câştigării şi menţinerii pieţelor de desfacere;
 • Imbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;
 • Asumarea, conștientizarea și responsabilizarea întregului personal a ceea ce înseamnă procesul calității pentru eliminarea riscurilor de apariție a produselor neconforme și pentru a minimiza costurile calității;
 • Menţinerea la 0 a reclamaţiilor privind calitatea produselor livrate.

b). obiective de mediu:

 • Identificarea, evaluarea şi reducerea impactului aspectelor de mediu semnificative;
 • Optimizarea consumului de resurse naturale roci magmatice şi asigurarea aplicarii masurilor de refacere a mediului în zonele afectate de exploatare;
 • Reducerea poluării solului şi a aerului, optimizarea consumul de energie electrică, carburanţi, apă;
 • Valorificarea ritmică a deşeurilor şi iniţierea de măsuri pentru reducerea deşeurilor, pe baza auditurilor de deseuri;
 • Recertificareai sistemului de management de mediu conform ISO 14001:2015 și a colaborării cu OCSM-AFER;
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management de mediu;
 • Identificarea și îndeplinirea tuturor obligaţiilor de conformare aplicabile;
 • Implementarea și menținerea politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase;

c). obiective SSM:

 • Identificarea si îndeplinirea tuturor cerinţelor legale şi de reglementare din domeniul SSM şi AII (inclusiv asigurarea colaborarii bazate pe furnizarea de informatii complete, corecte si la timp, cu ITM, ISU, IPJ);
 • Prevenirea și reducerea pe cat posibil a riscurilor apariției incidentelor de explozie şi afecţiuni respiratorii provocate de pulberi în activitatea de derocare şi de prelucrare a rocilor;
 • Menținerea angajamentului de evaluare a riscurilor și de reducere a pericolelor (inclusiv prin evaluarea riscurilor și pericolelor asociate activităţilor ori de câte ori au loc modificări ale proceselor, practicilor sau resurselor şi îmbunătăţirea nivelului de securitate şi sănătate la locurile de muncă prin măsuri care iau în considerare ierarhia controalelor);
 • Comunicarea, conștientizarea și responsabilizarea angajaţilor faţă de propria sănătate şi securitate, generate de activitățile proprii sau similare;
 • Monitorizarea permanentă a situațiilor potențial generatoare de situaţii de urgenţă;
 • Implementarea și menținerea politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţele periculoase;
 • Recertificarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă conform SR EN ISO 45001:2023 și a colaborării cu OCSM-AFER;
 • Menținerea angajamentului de asigurare a condițiilor de muncă sigure și sănătoase, pentru prevenire accidentelor și bolilor determinate de muncă;
 • Îmbunătățirea continuă a sistemului de management al sănătății și securității în muncă;
 • Menținerea angajamentului de consultare și participare a lucrătorilor și a reprezentanților lucrătorilor.

Conducerea societăţii, prin reprezentanţii săi, se va asigura că:

 • obiectivele sunt stabilite şi cunoscute la niveluri relevante şi sunt analizate;
 • este comunicată, înţeleasă si aplicata în cadrul organizaţiei;
 • este analizată pentru adecvarea ei continuă.

Declaraţia privind politica este comunicată întregului personal care lucrează sub controlul organizaţiei, iar reprezentanţii de resort ai managementului vor face instruiri periodice pentru cunoaşterea, respectarea si aplicarea politicii şi a obiectivelor în domeniul calităţii, mediului şi al ssm.

Prezenta declaraţie de politică este disponibilă părților interesate şi poate fi accesată prin intermediul paginii web: www.grandemar.ro.

DIRECTOR GENERAL,
EC. IONESCU CARMEN

Data: 22.02.2024

Home Contact Sitemap English Language Magyar